Information
สพฐ.ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี สร้างองค์ความรู้และปลูกจิตสำนึกครู ด้านธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัยในพื้นที่จังหวัดพังงา
       สพฐ. และกรมทรัพยากรธรณี ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย ให้แก่ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักเรียนและเยาวชน สร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกแก่ครูให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการสงวน อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยกรธรณี ตลอดจนการเฝ้าระวังลดผลกระทบในเรื่องของธรณีพิบัติภัย โดยได้มีการจัดอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย หลักสูตรที่ 40 จังหวัดพังงา ขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 28 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ในพิธีเปิดการอบรม มีนายทศพร นุชอนงค์ รองอธิการกรมทรัพยากรธรณี เป็นประธานเปิดการอบรม นายมนตรี เหลืององคะสุต ผู้อำนวยการสำนักธรณีวิทยากล่าวรายงาน และนายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ ผอ.สพป.พังงา กล่าวต้อนรับและขอบคุณ ในการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การบรรยายภาคทฤษฎี การศึกษาองค์ความรู้ในฐานองค์ความรู้ จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ โลกและการเปลี่ยนแปลง หิน แร่และผลึก การใช้แผนที่ภูมิประเทศประกอบการใช้เข็มทิศ และซากดึกดำบรรพ์และการอนุรักษ์ สำหรับส่วนที่สาม คือ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยานอกสถานที่ ในจังหวัดพังงา โดยมีกลุ่มเป้าหมาผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพังงา จำนวน 150 คน เรวดี ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด