Information
ค่ายวิทยาศาสตร์สร้างความเข้าใจอุบัติภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
       สถาบันวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับอุบัติภัยทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ให้กับนักเรียนและครูที่ผ่านการคัดเลือกจากการเขียนเรียงความ หัวข้อ “ผลกระทบจากภัยธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น” จำนวน 25 โรงเรียน จาก 14 จังหวัดภาคใต้ โรงเรียนละ 6 คน ประกอบด้วย นักเรียน 4 คน ครู 2 คน รวม 150 คน ระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพม.14 ได้เข้าร่วมค่ายครั้งนี้ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสตรีพังงา โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” โรงเรียนสตรีระนอง และโรงเรียนปากจั่นวิทยา +++++ดร.พิเชฎษ์ จับจิตต์ หัวหน้าสถาบันวิทยาศาสตร์ สวก. สพฐ. กล่าวว่า การจัดค่ายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุ กระบวนการเกิด และแนวทางการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติตลอดจนตระหนักถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เห็นคุณค่าสิ่งแวดล้อม สามารถพัฒนาสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ในรูปแบบของภาพยนตร์สารคดีสั้น รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการรับมือและบรรเทาปัญหาที่จะเกิดจากจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรมการจัดค่ายในครั้งนี้ วันแรกเป็นกิจกรรมกลุ่มเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายเยาวชน วันที่สองเป็นการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในห้อง วันที่สามและวันที่สี่แบ่งกลุ่ม ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่เกี่ยวกับการถ่ายทำสารคดีสั้นวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ในแหล่งเรียนรู้ จังหวัดพังงา โดยมีวิทยากรประจำกลุ่มและวิทยากรท้องถิ่นคอยให้ความรู้และให้คำแนะนำ และวันสุดท้ายเป็นการนำผลจากการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติมานำเสนอและร่วมกันอภิปราย ดร.พิเชฎษ์ฯ กล่าวต่อว่า หลังจากการจัดค่ายครั้งนี้แล้ว ให้แต่ละโรงเรียนที่ร่วมโครงการส่งสารคดีสั้นเข้ารับการประกวด โดย สพฐ.จะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการเผยแพร่ผลงานสารคดีสั้นต่อไป
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด