Information
สพม.14 ติดตามและประเมินการพัฒนาคุณภาพมัธยมศึกษายุคใหม่
       วันที่ 20 มิถุนายน 2556 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุมการรายงานติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษามัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการดำเนินโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นฐานข้อมูลการพัฒนานักเรียนรายบุคคลให้รองรับการประเมินระดับชาติ (O-NET ) ปีการศึกษา 2556 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษามัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 ตามทิศทางและนโยบายของ สพฐ.ในการพัฒนาคุณภาพมัธยมศึกษายุคใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการและครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพมาตรฐานภายในสถานศึกษา จำนวน 54 คน เรวดี ภาพ/ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด