Information
สพม.14 ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน
       สพม.14 ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา จัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาที่จัดกิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 12 โรง ให้ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต มีนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษให้กับ ผู้เข้าประชุม ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ ครูแกนนำ ที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง จำนวน 12 โรง เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด