Information
นักเรียนสังกัด สพม.14 ร่วมแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย
       วันที่ 11 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น การแสดงออกตามวิถีทางในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้องและเหมาะสม และการประกวดเล่าเรื่องจากภาพประทับใจในพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเทิดทูนสถาบัน โดยมีนายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรและ สื่อมวลชน ร่วมในพิธีเปิด ในการจัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย มีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด สพม.14 เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา ทับปุดวิทยา ตะกั่วป่า“เสนานุกูล” สตรีพังงา ดีบุกพังงาวิทยายน ทุ่งโพธิ์วิทยา กะปงพิทยาคม และโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา และผลการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่1 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ลำดับที่ 2 และโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ลำดับที่ 3 ซึ่งโรงเรียนที่ชนะเลิศ ลำดับที่ 1,2 และ 3 จะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินสด 3,000 บาท 2,500 บาท และ 2,000 บาท ตามลำดับ สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับรางวัลชมเชยเป็นประกาศนียบัตรและเงินสดโรงเรียนละ 1,000 บาท โดยทีมที่ชนะเลิศระดับจังหวัดจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับเขต ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 5 จังหวัด สุราษฎร์ธานี และหากชนะเลิศในระดับเขต จะได้เข้ารับการแข่งขันในระดับประเทศที่กรมประชาสัมพันธ์ และผู้ที่ชนะเลิศในระดับประเทศจะได้รับ รางวัลจากนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาลต่อไป เรวดี ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด