Information
สพม.14 สรรหาและคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ “สพฐ. ดีเด่น”
       วันที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น. นางสาวสุวิภา ตั้งแก่สกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานกรรมการสรรหา และคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ "สพฐ. ดีเด่น” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มเป็นกรรมการในการสรรหาและคัดเลือก ตามคุณบัติ และหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด โดยพิจารณาแยกเป็นระดับๆละ 1 คน ได้แก่ ระดับชำนาญการพิเศษ/อาวุโส ระดับชำนาญการ/ชำนาญงาน ระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน และลูกจ้างประจำ เพื่อเสนอชื่อพร้อมกับส่งประวัติ และผลงาน ให้ สพฐ. พิจารณาดำเนินการคัดเลือกจากแต่ละเขตให้เหลือ ระดับละ 1 คน เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำ "สพฐ.ดีเด่น” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 เรวดี ภาพ/ ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด