Information
เหล่ากาชาดจังหวัดพังงามอบทุนการศึกษาเด็กเรียนดีแต่ยากจน
       เช้าวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นำโดยนางสุคนธ์ เจริญกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงามอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ในการประชุมหัวหน้าสวนราชการจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา จำนวน 95 ทุน เป็นเงิน 476,500 บาท เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง สร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ที่ได้รับทุนให้ดียิ่งขึ้น โดยแยกประเภททุนเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 37 ทุน ๆละ 1,500 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวมขยายโอกาส จำนวน 25 ทุนๆละ 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 13 ทุนๆละ 3,000 บาท ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 4 ทุนๆละ 3,000 บาท และระดับปริญญาตรี จำนวน 16 ทุนๆละ 20,000 บาท โดยมีตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับกล่าวแสดงความรู้สึกและขอบคุณเหล่ากาชาด ซึ่งนักเรียนต่างรู้สึกดีใจและปราบปลื้มใจที่ได้รับทุนในครั้งนี้ โดยสัญญาว่าจะตั้งใจเล่าเรียน และนำเงินที่ได้รับทุนในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาให้มากที่สุด เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด