Information
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานป้องกันยาเสพติด
       เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 น. นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา รองรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 ตามนโยบายรัฐบาลที่ได้กำหนดให้ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการโดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นโครงการหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ไปจัดทำแผนปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และให้สถานศึกษาสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างจริงจัง กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ให้กับผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการการป้องกันยาเสพติดทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤษภาคม 2556 จำนวน 250 คน ณ โรงแรมเขาหลัก ซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดย นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะเจ้าของพื้นที่ เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด