Information
สพม.14 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
       เช้าวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เครือข่าย (Network) และมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.14 จำนวน 60 คน ณ โรงแรมภูงา อ.เมืองจังหวัดพังงา เพื่อเตรียมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ตอนต้น / ตอนปลาย จังหวัด และศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปี 2556 ใน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักอย่างน้อยร้อยละ 3 พร้อมทั้งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 กับ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้นเรียนให้มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าปีการศึกษา 2555 โดยการจัดประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2556 และก่อนเปิดการประชุมนายสมบูรณ์ฯ ได้มอบโล่รางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี 2555 แก่นางภาวนา เดชวรวิทย์ ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน และมอบเกียรติบัตร รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2554 ให้แก่ พระคูสุวัตถิธรรมรัต เจ้าคณะอำเภอคุระบุรี โดยมีนายสมควร ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมเป็นผู้รับมอบแทน เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด