Information
ประชุมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา
       วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2556 ครั้งที่ 4 ภาคใต้ และตรวจราชการติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ใน ภาคเช้า นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและมอบนโยบาย โดยนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวต้อนรับ นโยบายรัฐบาลกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ รวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยการเชื่อมประสานบ้าน ศาสนา โรงเรียน เพื่อสร้างครอบครัวให้อบอุ่นมั่นคง ดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา กำหนดมาตรการป้องกันนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงและในวัยเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยงภายนอกสถานศึกษา เช่นสถานบริการ สถานบันเทิง ร้านเกมส์ ฝ่ายปกครองคือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องตรวจตราควบคุม จัดโครงการพบผู้ว่าหน้าเสาธง จัดให้มีผู้บริหารไปเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไปป้องปราม การให้ความรู้ตามโครงการครูตำรวจ D.A.R.E. และโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียนดำเนินการให้ครบทุกโรงเรียน สำหรับการช่วยเหลือกลุ่มเสพ กลุ่มติด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนำไปบำบัดฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือ และให้กำหนดเป้าหมายที่จะดำเนินการโครงการ 1 อำเภอ 1 ศูนย์จิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาและให้มีการตั้งชมรม To Be Number One กลุ่มเป้าหมาย 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 850 คน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผอ.สพป. ผอ.สพม. สาธารณสุขจังหวัด ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัด ประธานคณะกรรมการ ประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด ผอ.กศน.จังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และในภาคบ่ายได้เดินทางไปตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านบางเทา และโรงเรียนเมืองถลาง เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด