Information
ผอ.สพม.14 พบปะครูและปิดการอบรมพัฒนาเยียวยาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
       สพม. 14 ได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2556 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 17 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ประกอบด้วย รศ.ประสิทธิ์ ทองแจ่ม จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ผศ.ณรงค์ อุ้ยนอง ข้าราชการบำนาญ นายเสวก วงษ์เจริญผล ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จาก สพป.ตรัง เขต 1 นางสุคนธ์ เทพณรงค์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกะทู้วิทยา และนางสุวดี ผลงาม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทับปุดวิทยา จาก สพม.14 และเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2556 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 ได้พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมพัฒนา พร้อมกับ ปิดการอบรม ในเวลา 15.00 น. โดยนายสมบูรณ์ฯ ได้พูดคุยให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูฯ ในเรื่องของการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ขอให้ทุกคนมีความพยายาม ตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนางานต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้ทุกคนมุ่งเป้าหมายไปที่คุณภาพของเด็กให้มาก ซึ่งทาง สพม.14 ก็พยายามที่จะช่วยเหลือข้าราชการครูฯอย่างเต็มที่อยู่แล้ว เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด