Information
สพม.14 พัฒนาครูเยียวยาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
       สพม.14 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เพื่อให้ครูได้มีโอกาสพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพ พัฒนาด้านวิชาการให้สามารถทำจัดทำผลงานทางวิชาการได้ รวมทั้งเป็นการเยียวยาให้ผู้ผ่านการพัฒนาได้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย ก.ค.ศ.ได้กำหนด คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการพัฒนา ดังนี้
1. เป็นผู้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร E-Training ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/0164-0169 ลงวันที่ 23 มกราคม 2552 แต่เสนอผลงานทางวิชาการแล้วไม่ผ่านการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
2. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งและปฏิบัติตามหน้าที่หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งและวิทยฐานะตามที่ได้ขอรับการประเมินไว้เดิม 3. เป็นผู้สมัครใจเข้ารับการพัฒนาและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และ ก.ค.ศ.ได้กำหนดองค์ประกอบการพัฒนาและการประเมิน ดังนี้
    1. การพัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.กำหนด
    2. การพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่
    3. การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
    4. ผลงานทางวิชาการ
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด สพม.14 จึงจัดให้มีการอบรมพัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.กำหนด ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมเขาทอย สพม.14 โดยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพัฒนาทั้งสิ้น จำนวน 17 คน และมีวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมพัฒนาประกอบด้วย รศ.ประสิทธิ์ ทองแจ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ผศ.ณรงค์ อุ้ยนอง ข้าราชการบำนาญ นายเสวก วงษ์เจริญผล ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ตรัง เขต 1 นางสุคนธ์ เทพณรงค์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกะทู้วิทยา และนางสุวดี ผลงาม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทับปุดวิทยา เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด