Information
สพม.14 ประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรการลดใช้พลังงาน
       วันที่ 17 เม.ย. 56 ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14 น.ส.สุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานลดการใช้พลังงาน เพื่อกำหนดมาตรการ แนวทาง และจัดทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ประจำปี 2556 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และเพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี ที่ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงลงอย่างน้อยร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และให้มีคณะทำงานลดการใช้พลังงาน เพื่อทำหน้าที่ควบคุมกำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการใช้พลังงานของหน่วยงาน รวมถึงรณรงค์ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการประหยัดพลังงานให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงาน ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุด โดยมีคณะทำงานตามคำสั่งเข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด