Information
สพม.14 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน
       ตามที่ สพม.14 ได้ดำเนินการการคัดเลือกทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีฯ รุ่นที่ 10 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่สมัครรับทุนในเบื้องต้น เหลือ จำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา และ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ โดยแบ่งเป็น 3 คณะ คือ คณะที่ 1 จังหวัดพังงา คณะที่ 2 จังหวัดภูเก็ต และคณะที่ 3 จังหวัดระนอง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาในเบื้องต้น เพื่อดูสภาพความเป็นอยู่ และนำข้าวสาร อาหาร ไปมอบให้กับนักเรียน ระหว่างวันที่ 7 – 11 เมษายน 2556 และในวันที่ 10 เมษายน 2556 คณะกรรมการได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน 2 คณะ คือ คณะจังหวัดพังงา และคณะจังหวัดภูเก็ต โดยนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 ได้เดินทางร่วมไปกับคณะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนในพื้นที่จังหวัดพังงา โรงเรียนกะปงพิทยาคม โดยได้พูดคุย ซักถาม ถึงความเป็นอยู่ของนักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมทั้งให้กำลังใจนักเรียน ให้มีความอดทน มุ่งมั่นตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตที่ดีต่อไปในวันข้างหน้า และ ได้มอบข้าวสาร อาหาร ให้กับนักเรียนที่ไปเยี่ยม พร้อมกันนี้ กาชาดจังหวัดพังงาได้ฝากของมอบให้กับเด็กนักเรียนที่ไปเยี่ยมครั้งนี้ด้วย ซึ่งหลังจากเยี่ยมบ้านนักเรียนแล้ว สพม.14 โดยคณะกรรมการจะประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนฯ ให้เหลือ จังหวัดละ 3 คน ในวันที่ 22 เมษายน 2556 เพื่อส่งรายชื่อให้ สพฐ. ภายในวันที่ 25 เมษายน 2556 ต่อไป เรวดี ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด