Information
สพม. 14 ประชุม ก.ต.ป.น.
       วันที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 09.30 น. สพม.14 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14 โดยมีนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 เป็นประธาน มีคณะกรรมการประชุม จำนวน 6 คน การประชุมมีวาระเพื่อทราบ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสพม.14 และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง คือ การกำหนดเป้าหมายแนวทางการพัฒนาและติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสถานศึกษา สพม.14 ปีการศึกษา 2556 และ การวางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา สพม.14 เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด