Information
สพม.14 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล GPA 6 ภาค
       วันที่ 1 เมษายน 2556 สพม.14 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลรายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2555 ให้กับข้าราชการครูในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน เพื่อให้ข้าราชการครูได้จัดทำข้อมูล และส่งข้อมูลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ตามแผนปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการ GPA ปีการศึกษา 2555 ซึ่งการจัดอบรม จัดเป็น 3 จุด พร้อมกัน คือ จุดที่ 1 จัดอบรม ณ สพม.14 จังหวัดพังงา จุดที่ 2 จัดอบรม ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง และ จุดที่ 3 จัดอบรม ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สำหรับจุดอบรม สพม.14 นายถาวร เวชจันทร์ ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น จำนวน 26 คน เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด