Information
โรงเรียนเมืองถลางขับเคลื่อนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
       วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม14 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลโรงเรียนเมืองถลาง โดยนายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียน เมืองถลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนัก วางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการโรงเรียนมาตรฐานสากลให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนเมืองถลาง จำนวน 115 คน และโรงเรียนทับปุดวิทยา จำนวน 58 คน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่โรงแรมบริษา บีช รีสอร์ท อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน