Information
สพม.14 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม “ป้องกันทุจริต”
       วันที่ 15 มิถุนายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันทุจริต” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานเขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต แก่ผู้บริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบในทุกระดับ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันผลประโยชน์ที่ทับซ้อนแก่ผู้บริหารและบุคลากร และเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) โดยมีนายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้เข้ารับการประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบ จาก 27 โรงเรียน จำนวน 54 คน บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 36 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 90 คน และในการประชุมครั้งนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กับผู้บริหารสถานศึกษา และระหว่างผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กับรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการกลุ่ม ในภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก พลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริต และมอบนโยบายการปราบปรามการทุจริตแก่คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.14 และสพป.พังงา ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน