Information
ตรวจเยี่ยม สถานที่จุดรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
       วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 พร้อมด้วย นางสาว สุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ครูและนักเรียน ที่จัดกิจกรรมแสดงผลงาน และนิทรรศการ ในการเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนสตรีพังงา และเวลา 13.00 น. เดินทางพร้อมด้วยนายสามารถ รังสรรค์ รองผอ.สพม.14 ไปตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ซึ่งเป็นสถานสำหรับเตรียมการรับเสด็จในครั้งนี้ด้วย
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน