Information
ประเมิน To be number one ระดับดีเด่น
       วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ. สพม. 14 พร้อมด้วยผู้บริหาร สถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินภาคพื้นที่ To be number one โรงเรียนกระบุรี ระดับดีเด่น โดยมีนายแสงประทีป โกมลบุตร ผู้ตรวจราชกรมพินิจและ คุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานกรรมการประเมิน เพื่อนำคะแนนการประเมินรวมกับการ ประกวดในระดับประเทศ ในเดือนกรกฎาคม 2561
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน