Information
บุคลากร สพม.14 ร่วมใจ ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
       วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของสพม.14 และสถานศึกษา ในการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดให้มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการป้องการและแก้ไขปัญหาของนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ โรงเรียนละ 2 คน รวม 54 คน ทั้งนี้ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดย นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 กับ สถานศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน