โครงสร้างหน่วยงาน/อำนาจหน้าที่ โครงสร้างหน่วยงาน/อำนาจหน้าที่
          - โครงสร้างหน่วยงาน
          - อำนาจหน้าที่
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว สพม.14
          ผอ.สพม.14 และ รอง ผอ.สพม.14
          - คำสั่งที่ 39/2563
        ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพม.14
          - คำสั่งที่ 19/2561 (กน่วยตรวจสอบภายใน)
          - คำสั่งที่ 19/2561 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
          - คำสั่งที่ 37/2561 (กลุ่มบริหารงานการเงินฯ)
          - คำสั่งที่ 36/2563 (กลุ่มนิเทศฯ)
          - คำสั่งที่ 134/2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา/กลุ่มกฎหมายและคดี)
          - คำสั่งที่ 45/2563 (กลุ่มอำนวยการ)
          - คำสั่งที่ 104/2563 (กลุ่มอำนวยการ)
          - คำสั่งที่ 180/2562 (กลุ่มนโยบายและแผน)
 

 


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน