ขั้นตอนการให้บริการภายใน สพม.14

 ขั้นตอนการให้บริการภายใน สพม.14
          - ขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
          - ขั้นตอนการขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          - ขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู
          - ขั้นตอนการตอบคำคามข้อกฎหมายหน่วยตรวจสอบภายใน
          - ขั้นตอนการเบิกค่ารักษาพยาบาล
          - ขั้นตอนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
          - ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์
 

 


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน