แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 แบบสอบถามความพึงพอใจ      
             
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป
       
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการของ สพม.14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน