แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.14

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2562
แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการเบิกจ่ายและเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ 2562
บัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2562 งบบริหาร สพม.14
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561
สรุปผลการเบิกจ่ายและเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ 2561
แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561
 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 4 ปีฯ
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 4 ปี (25561-2564)

 


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน