แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.14 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          - ปีงบประมาณ 2562
 แผนการใช้จ่ายประจำปี
          - ปีงบประมาณ 2563
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
          - ปีงบประมาณ 2563
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
          - ปีงบประมาณ 2563
 แผนปฎิบัติราชการ
          - ปีงบประมาณ 2563
          - ปีงบประมาณ 2562
          - ปีงบประมาณ 2561
 ผลการเบิกจ่ายเงิน
          - ปีงบประมาณ 2562
          - ปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการเบิกจ่ายและเร่งรัดการเบิกจ่าย
          - ปีงบประมาณ 2562
          - ปีงบประมาณ 2561
  บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปีงบประมาณ 2563
  บัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2562 งบบริหาร สพม.14
  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 4 ปีฯ
  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 4 ปี (25561-2564)
 
 

 


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน