ระบบลงทะเบียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Training OBEC)

 คู่มือการใช้งาน
          - คู่มือการใช้งานระบบ TRAINING OBECของข้าราชการครู Version 2.0
  แนวทางการปฎิบัติ
          - แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  VDO
  หลักสูตรการพัฒนาครู ตามโครงการการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
         

 


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน