การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” เขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต
 
     ไฟล์เอกสารประกอบการอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” เขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต เมื่อวันที่ 14/06/2560 ณ โรงแรมบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก จังหวัดพังงา
          - กฎหมาย ระเบียบ คำพิพากษา
          - คลิป coi
          - บริหารงานคดี
          - การประเมิน ITA 2560
          - โรงเรียนสุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน
          - บทเพลงที่เกี่ยวข้อง (โตไปไม่โกง /พอใจเท่าที่เรามี /โรงเรียนสุจริต /ส่วนรวมต้องมาก่อน /ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ)
          - (คลิป) เพลงชาติไทย
          - (คลิป) บทกราบพระรัตนตรัย
          - คำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
          - (คลิป) ป๋าเปรม ประกาศค่านิยมใหม่ เลิกไหว้คนโกง ใครไม่ล้างอายถือว่าทรยศชาติ
          - (คลิป) กับดักการศึกษาไทย โดย ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์
          - (คลิป) เหตุแห่งการคอรัปชั่น 1 โดยท่าน วุฒิชัย วชิรเมธี