การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2560
 
          - ภาคผนวก ก แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
          - แนวทางตอบ EBIT
          - การชี้แจง กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
          - ITA2017 Online สรุป ดร.อานนท์
          - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2560
    
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โรงเรียนสุจริต
 
          - ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 เรื่องเจตนาสุจริตในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
          - คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
          - คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน
    
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” เขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต
 
     ไฟล์เอกสารประกอบการอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” เขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต เมื่อวันที่ 14/06/2560 ณ โรงแรมบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก จังหวัดพังงา
          - กฎหมาย ระเบียบ คำพิพากษา
          - คลิป coi
          - บริหารงานคดี
          - การประเมิน ITA 2560
          - โรงเรียนสุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน
          - บทเพลงที่เกี่ยวข้อง (โตไปไม่โกง /พอใจเท่าที่เรามี /โรงเรียนสุจริต /ส่วนรวมต้องมาก่อน /ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ)
          - (คลิป) เพลงชาติไทย
          - (คลิป) บทกราบพระรัตนตรัย
          - คำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
          - (คลิป) ป๋าเปรม ประกาศค่านิยมใหม่ เลิกไหว้คนโกง ใครไม่ล้างอายถือว่าทรยศชาติ
          - (คลิป) กับดักการศึกษาไทย โดย ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์
          - (คลิป) เหตุแห่งการคอรัปชั่น 1 โดยท่าน วุฒิชัย วชิรเมธี
 
 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน