ระบบการดูช่วยเหลือนักเรียน สพม.14 STUDENT SUPPORT SYSTEM


 VTR ระบบช่วยเหลือนักเรียน
 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพม.14
     
 เอกสารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพม.14 STUDENT SUPPORT SYSTEM
          - การแปลผล EQ
          - คู่มือการใช้งาน SSSK2
          - คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(ผู้ดูแลระบบ)
          - บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
          - บันทึกแบบคัดกรองนักเรียน
          - แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน
          - แบบประเมิน SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง
          - แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครอง
          - หลักเกณฑ์การแปลผล-SDQ
          - แบบฟอร์ม EQ
 นโยบายการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน