ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา2561

 ระบบการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(Data Managemet Center:DMC) ประจำปีการศึกษา2561
          - คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
 ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC)
          - คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน(B_OBEC)
 ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา(Education Management Information System:EMIS)